Nieuwsbrief september 2019

Beste tuinders,

Het seizoen loopt ten einde maar we genieten nu nog van een paar mooie dagen , die u vast op de tuin wilt doorbrengen. Wat u beslist even moet weten is het volgende: Voorgaande jaren liepen de tuinbeurten door tot in oktober, maar dat is met ingang van deze zomer veranderd. Dat betekent dat de laatste tuinbeurt al weer op zaterdag 28 september plaats vindt. Heeft u nog niet alle 24 uren gemaakt, dan heeft u dus nog tot en met 28 september de tijd om uurtjes te maken. Voor het organiseren van de tuinbeurten en alles wat daar bij komt kijken , zoeken wij uitbreiding van het bestuur. Graag tuinders die het groene hart op de “natuurlijke “plaats hebben! Wij willen het liefst met een lekker grote groep de zomer afsluiten en de winter ingaan. Wilt u meedoen, stuur dan een mailtje aan het bestuur of kom langs op zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur ( tot en met 28september) om er over te praten. En ligt uw hart bij het laten groeien van groente? Voor onze gezamenlijke moestuin is nog een plekje vrij! Ook in onze directe omgeving gebeurt er nog van alles. Bent u al eens langs geweest bij de Fruittuin van West. Daar loopt nog tot en met 31 oktober 2019 een tentoonstelling over hoe vruchtbare grond wordt gevormd, “De Aarde Leeft”, ook voor kinderen heel interessant!

Dit najaar gaan wij weer baggeren en u heeft daarover inmiddels bericht gekregen. Het is erg belangrijk dat u tegelijk met uw overburen de sloot baggert. Wij zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen de noodzaak van het baggeren ziet en zelfs het Waternet geeft daarover
een ander advies dan bv de Bond. Maar dit jaar gaan we baggeren en hoe het volgend jaar wordt? Daar moeten wij ons met elkaar op beraden. In elk geval is het erg belangrijk dat het woekerende riet uit uw sloot gehaald wordt en ook bomen langs de sloorkant dient u te verwijderen omdat die de waterleiding kunnen verwoesten. De Algemene Ledenvergadering is altijd zo’n gelegenheid waarbij u met elkaar en met het bestuur van gedachten kunt wisselen. Deze vergadering vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 november van 1100 tot 1300 uur.
Er zijn nog twee groenbijeenkomsten gepland, namelijk op zaterdag 7 september van 1400 tot 1500 uur , bij mooi weer op het terras van het clubhuis en op zaterdag 5 oktober , zelfde tijd en plaats, al weer de laatste van dit seizoen. En als het regent zitten we binnen! Een van de punten die uit het groenoverleg tevoorschijn is gekomen is het belang van niet alleen een goed en duidelijk groenbeheerplan, maar ook een goede overdracht van de zomerploeg aan de winterploeg. Deze overdracht gaan wij ergens in september/oktober realiseren.

Op zaterdag 31 augustus is er weer een controle door de laancommissie en op 28 september al weer de laatste afsluitende controle. Wilt u er aan denken dat uw tuinnummer nog steeds goed zichtbaar moet zijn vanaf het pad? De winterploeg gaat half oktober weer beginnen en
krijgt daarbij ondersteuning van Cia en Pim en van Fridtjof. Binnenkort wordt de speeltuin gekeurd , we hopen op een positief resultaat. Maar wilt u er aan denken dat losse en soms zelfs kapotte oude speeltjes niet in de speeltuin horen? Een dringend verzoek van het bestuur om geen huisvuil in de prullenbakken te doen, huisvuil hoort daarin niet thuis. Zoals u hebt kunnen lezen heeft de gemeente Amsterdam problemen met het verwerken van het huisvuil en dat betekent dat u echt uw grof vuil zelf naar de Seineweg moet brengen, want de gemeente heeft geen capaciteit om dit te verzorgen. Uw huisvuil kunt u nog tot eind september op de zondag middag en woensdagavond naar de container brengen. En dat er veel ratten en muizen zijn heeft u vast ook al gemerkt, kijk daarvoor op de site van de gemeente.
Misschien is het een het gevolg van het ander, maar u kunt zelf proberen te overlast zoveel mogelijk te beperken door geen etensresten (behalve groente ed ) op uw composthoop te gooien , alle eetbare zaken in gesloten verpakking te bewaren en uw vuilnis regelmatig weg te
brengen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die altijd kwijt bij het bestuur via de mail of langskomen op de eerste dinsdag van de maand, of nog gedurende september op zaterdagmorgen . Zijn het vragen over het groen, uw tuinbeurt of over de bevindingen van de laancommissie? Stuur uw email dan naar tuincommissie@volkstuinpark-de-eendracht.nl Nog veel tuinplezier in de laatste, vast heel mooie, weken
op de tuin,

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Eendracht